عکس کامیون جفت محورآمیکو

کامیون باری جفت محور آمیکو با توانایی بالا در حمل بار و با هدف نوسازی ناوگان فرسوده تولید و به بازار ارائه می شود.کامیون باری جفت محور آمیکو محصول شرکت آمیکو است که همواره در همه زمینه ها موفق بوده وقابلت بالایی در حمل بارهای شهری را دارد. کامیون جفت محور آمیکو مجهز به تجهیزات آتش نشانی بوده ومی توان ازاین کامیون باری در سازمان آتش نشانی استفاده کرد. کامیون باری جفت محور آمیکو پس انجام آزمایش های متعدد مورد تایید سازمان استاندارد آلایندگی کشرو قرار گرفته است. کامیون باری آمیکو می تواند برای کابری متفاوت مورد استفاده قرار گیرداز جمله این کاربری ها می توان به کاربری کانتینر و یا میکسر اشاره کرد.