عکس کامیون تک محور آمیکو

کامیون تک بار آمیکو با دارا بودن تمام آپشن های یک کامیون باری و پشت سر گذاشتن تمام نست تصادف ها توانسته در چند سال متوالی جزو یکی از کامیون های باری برتر سال قرار بگیردو در عرصه جهانی نیز بدرخشد.