بازدید مشاور رئیس جمهور

بازید ازمراحل  پیاده سازی خط جدید وانت ارس خودرو دیزل توسط مشاور رئیس جمهور مهندس اکبرترکان به همراه معاوین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ومهندس عرب باغی مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ارس برای بازدید از مراحل خط جدید تولید وانت آمیکو از این شرکت صنعتی موفق بازدی کردند تا در روند کار قرار بگیرند

Read More